Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. , IČ: 28613694 (dále jen 'prodávající') a jejími obchodními partnery (dále jen 'kupující'). Doporučujeme, aby se kupující seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění, a souvisejícími předpisy.

Základní ustanovení

Rozsah platnosti obchodních podmínek
Platnost těchto obchodních podmínek se výslovně omezuje na zboží objednané prostřednictvím stránek, provozovaných a vlastněných Prodávajícím. Jedná se zejména o stránky v doméně eurobyte.eu a další, včetně adres s těmito doménami souvisejících (dále jen 'Stránky').

Prodávající
Identifikace prodávajícího: firma EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. , IČ: 28613694 Hážovice 2810, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34729

Kupující
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů v obchodní nabídce prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li pro konkrétní případ zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Viz samostatný dokument Ochrana osobních údajů

Ceny

Veškeré prodejní ceny jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Tato změna cen se netýká již provedených, avšak dosud neexpedovaných objednávek, které budou expedovány za cenu, za kterou byly provedeny.

Prodávající si vyhrazuje právo individuálního snížení cen (udělení slevy) uvedených natěchto stránkách vybraným kupujícím. Udělení slevy je ve výhradné kompetenci prodávajícího a kupujícímu na ně nevzniká právní nárok.

Odstoupení od smlouvy

Není-li kupující schopen zboží vrátit v původním stavu a/nebo byla hodnota zboží již snížena (např. čásstečným spotřebováním či opotřebováním zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích. Tato náhrada bude provedena formou zápočtu ke kupní ceně, vracené kupujícímu. Kupní cena je tedy kupujícímu vyplacena v hodnotě snížené o započtenou chybějící hodnotu.

V souladu se zákonem č. 367/2000 sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. V případě odstoupení od smlouvy ve výše uvedné lhůtě je kupující povinen splnit níže uvedené podmínky:

a) Doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s vyplněným a podepsaným dobropisem, který obsahuje tyto náležitosti: číslo nákupního dokladu, číslo bankovního účtu pro vrácení dobropisované částky.
Výše uvedený dobropis obdrží kupující od prodávajícího na základě písemné (e-mailové) žádosti. Za rozhodné datum je považován den, v němž kupující písemně (e-mailem) uvědomil prodávajícího o svém úmyslu odstoupit od kupní smlouvy.

b) Zboží vrácené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní, včetně veškerého příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených spolu se zbožím. Zboží není možno zaslat na dobírku: dobírková zásilka nebude převzata. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
i) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena převážně závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
ii) na zboží, jež bylo upraveno na přání kupujícího
iii) na spotřební zboží a materiál, u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. Toto ustanovení se nevztahuje na nosiče dat počítačového programu, pokud předmětem objednávky byl počítačový program.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který bude odeslán na účet uvedený na dobropisu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu tento kredit je považována za splněnou v okamžiku odeslání kreditu na číslo účtu, který uvedl kupující na dobropisu, a to i v tom případě, že tento účet nebo směrové číslo banky bylo na dobropisu uvedeno chybně nebo uvedený účet patří jiné osobě než kupujícímu.

Dodací podmínky

Cena přepravy se řídí dle ceníku pro zvolený způsob přepravy a platby, aktuálního v den objednávky.
Dodací podmínky závisí na zvoleném druhu přepravy, a to takto:
Elektronický odběr - V případě počítačového programu, dat nebo předplatného (přístup do databáze apod) lze dodat zboží elektronickou cestou. V takovém případě obdrží kupující elektronickou poštou odkaz (URL adresu), z níž je oprávněn stáhnout zakoupený počítačový program, a dále registrační kódy, sloužící ke zprovoznění programu. Povinnost prodávajícího dodat zboží je považována za splněnou v okamžiku odeslání e-mailu s těmito informacemi na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, a to nezávisle na tom, zda kupující uvedl svoji e-mailovou adresu chybně nebo není zprávu schopen vyzvednout. Doba platnosti odkazu sloužícího ke stažení programu může být časově omezena, prodávající se však zavazuje, že bude funkční nejméně po dobu 30 dnů od data odeslání e-mailu.

Fakturace: V souladu s platnými právními předpisy je kupující oprávněn zaslat kupujícímu daňový doklad o nákupu (fakturu) pouze elektronickou formou, pokud tato splňuje všechny náležitosti vyžadované zákonem.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.5.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.