Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou EUROBYTE SOFTWARE s.r.o., IČO: 28613694 (ďalej len 'predávajúci') a jej obchodnými partnermi (ďalej len 'kupujúci'). Odporúčame, aby sa kupujúci zoznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení a súvisiacimi predpismi.

Základné ustanovenia

Rozsah platnosti obchodných podmienok
Platnosť týchto obchodných podmienok sa výslovne obmedzuje na tovar objednaný prostredníctvom stránok, prevádzkovaných a vlastnených Predávajúcim. Jedná sa najmä o stránky v doméne eurobyte.eu a ďalšie, vrátane adries s týmito doménami súvisiacich (ďalej len 'Stránky').

Predávajúci:
Identifikácia predávajúceho: firma EUROBYTE SOFTWARE s.r.o., IČO: 28613694, Hážovice 2810, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 34729

Kupujúci
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov v obchodnej ponuke predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je pre konkrétny prípad osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pozri samostatný dokument Ochrana osobných údajov

Ceny

Všetky predajné ceny sú zmluvné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena cien sa netýka doteraz neexpedovaných objednávok – tie budú expedované za pôvodnú cenu.

Dopravné ani balné neúčtujeme: predávané produkty a služby sú distribuované výhradne elektronicky.

Predávajúci si vyhradzuje právo individuálne znížiť ceny (udeliť zľavu) uvedené na týchto stránkach vybraným kupujúcim. Udelenie zľavy je vo výhradnej kompetencii predávajúceho a kupujúcemu na ňu nevzniká právny nárok.

Dodacie podmienky

Počítačové programy, dáta alebo predplatné služieb sú distribuované výhradne elektronickou cestou. Kupujúci dostane elektronickou poštou odkaz (URL adresu), z ktorej je oprávnený stiahnuť zakúpený počítačový program, a registračné kódy, slúžiace na spustenie programu. Povinnosť predávajúceho dodať tovar je považovaná za splnenú v momente odoslania e-mailu s týmito informáciami na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, a to nezávisle od toho, či kupujúci uviedol svoju e-mailovú adresu chybne alebo nie je schopný správu prijať. Platnosť odkazu na stiahnutie programu môže byť časovo obmedzená, predávajúci sa však zaväzuje, že odkaz bude funkčný najmenej 30 dní od dátumu odoslania e-mailu.

Fakturácia:

V súlade s platnými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený zaslať kupujúcemu daňový doklad o nákupe (faktúru) iba elektronickou formou, takýto daňový doklad však musí spĺňať všetky náležitosti vyžadované zákonom. Tento doklad slúži aj ako záručný list.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia. V takom prípade je kupujúci povinný informovať predávajúceho písomne alebo e-mailom o svojom úmysle odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak bola pôvodná objednávka platená iným spôsobom ako kartou, musí žiadosť o odstúpenie obsahovať platné číslo bankového účtu, na ktorý si kupujúci želá vrátiť zaplatenú sumu. Za platné číslo bankového účtu sa považuje číslo vrátane smerového kódu banky, alebo číslo účtu vo formáte IBAN. Za rozhodujúci dátum sa považuje deň odoslania žiadosti.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vznikne kupujúcemu kredit, ktorý bude odoslaný na účet uvedený v žiadosti, a to najneskôr do 30 pracovných dní po prijatí žiadosti. Pri objednávkach platených kartou bude platba vrátená priamo na účet prepojený s platobnou kartou. Povinnosť predávajúceho nahradiť kupujúcemu tento kredit sa považuje za splnenú v momente odoslania kreditu, a to aj v tom prípade, že účet alebo smerové číslo banky uviedol kupujúci chybne alebo uvedený účet patrí inej osobe ako kupujúcemu.

Reklamácia

Reklamaci je nutno uplatnit v zákonné lhůtě, výhradně písemně e-mailem na adresu prodávajícího (help@eurobyte.eu). Nie je potrebné vyplňovať reklamačný formulár, v opise je však nutné uviesť nasledujúce údaje:

Bez uvedených údajov nemôže byť reklamácia prijatá. Odporúčame zaslať aj snímky obrazovky. Prijatie reklamácie potvrdí bez zbytočného odkladu e-mailom pracovník zákazníckej podpory. Potom sa s vami pokúsi problém vyriešiť, napr. zmenou nastavenia produktu. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť v rámci svojich technických schopností. Ak problém nebude možné vyriešiť touto cestou, reklamácia bude uznaná, program diaľkovo deaktivovaný a kredit vzniknutý kupujúcemu uhradený formou uvedenou v odstavci Odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že záväznou formou komunikácie v prípade reklamácie je výhradne e-mail. Iné formy komunikácie možno použiť len ako doplňujúce, a to po vzájomnej dohode, v prípade nejasností má vždy prednosť e-mail. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v prospech kupujúceho v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia.
Reklamace uplatněná po zákonné lhůtě nebude přijata. Rozhodujícími daty pro posouzení lhůty jsou den odeslání reklamace a den zakoupení produktu uvedený na faktuře.

Záverečné ustanovenia

Ďalšie vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia platnými právnymi predpismi Európskej únie a Českej republiky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 23.3.2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.